Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

BlackWater
15:03
6975 72fe 500
Tags: girls 02.2018

September 12 2017

BlackWater
23:32
6443 dded 500
Tags: funny 09.2017

April 09 2017

BlackWater
19:32
3640 fdbb 500
Tags: girls 04.2017

May 07 2015

BlackWater
23:46
Nie da się uniknąć tego, że cię skrzywdzą ale mamy wpływ na to kto to zrobi. Ja dobrze wybrałem.
— "Gwiazd naszych wina"
Tags: quote 05.2015

January 25 2015

BlackWater
22:45
- Obiecaj, że nie będziemy jak oni.
- Jak kto?
- Te wszystkie okropne pary. Żony traktujące mężów jak tańczące małpki, tresowane na pokaz.
- Mężowie traktujący żony jak patrol drogówki. Do przechytrzenia i unikania.
— "Zaginiona dziewczyna"
Tags: quote 01.2015

December 13 2014

BlackWater
14:07

October 29 2014

BlackWater
04:47

October 07 2014

BlackWater
04:12
Reposted byKristinaMariakrisstefur

September 26 2014

BlackWater
00:37

September 21 2014

BlackWater
11:09
BlackWater
11:09
BlackWater
11:08
BlackWater
11:08
BlackWater
11:08
BlackWater
11:07
BlackWater
11:07
BlackWater
11:06
BlackWater
11:06
BlackWater
11:05
BlackWater
11:04
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl